MBTI persoonlijkheidstest

 

Persoonlijkheidstesten zijn er in grote getalen en in verschillende maten. De MBTI test is van alle testen wereldwijd een van de meest gebruikte methodieken om een persoonlijkheid in kaart te brengen.  Zo bestaat de verkorte MBTI test uit 100 korte twee keuze vragen waarvan de ervaring leert dat deze bijna altijd een zeer treffende en inzichtelijke output geeft voor je loopbaan doeleinden.

MBTI heeft ook enige overlap met DISC.

 

Over de MBTI test en zijn oorsprong

 

MBTI staat voor Meyers-Briggs Type Indicator en is een methodiek om een persoonlijkheid in kaart te brengen. Het is ontwikkeld door de twee Amerikaanse psychologen Meyers en Briggs in de jaren 60. De methodiek vindt zijn basis in het gedachtegoed van Carl Jung, een van de meest invloedrijke psychologen van de vorige eeuw. Carl Jung ging ervan uit dat je persoonlijkheid als mens bestaat uit een deel wat je als natuurlijke aanleg kunt zien en een deel die zich ontwikkelt in de loop van je leven door de dingen die je meemaakt. In het laatste deel speelt met name je opvoeding een belangrijke rol. Je zou kunnen zeggen dat dit deel van je persoonlijkheid geprogrammeerd is tijdens voornamelijk je kinderjaren. Dit betekent tegelijkertijd dus ook dat dit aangeleerde deel van je persoonlijkheid veranderbaar is.

Het eerste deel, je natuurlijke aanleg is een onderdeel van je essentie en is daarentegen onveranderbaar. De MBTI persoonlijkheidstest is daarmee ook voor een deel een momentopname omdat niet alleen je natuur wordt belicht maar ook dat deel wat gevormd is tijdens je leven. En dat kan met de tijd veranderen. Volgens Carl Jung wordt je totale persoonlijkheid bepaald door een positie die je inneemt in een 4 dimensionale speelruimte van tegengestelde eigenschappen. Elke dimensie bestaat uit twee polen een plus en een min. Als persoon bevind jij je ergens tussen deze twee extremen deels bepaald door je natuurlijke aanleg en deels bepaald door het aangeleerde stuk.

* Interessant weetje daarbij is dat persoonlijkheid komt van het Latijnse woord Persona wat letterlijk vertaald masker betekent ook wel aangeduid als sociale rol van een acteur.

 

De persoonlijkheidsdimensies

 

Hieronder wordt een kort overzicht en uitleg gegeven over de verschillende persoonlijkheidsdimensies met de tegenpolen die ten grondslag liggen aan de MBTI test.

 

Dimensie 1

 

Extravert (E) versus Introvert (I) In deze dimensie van je persoonlijkheid gaat het om de vraag waar je je energie uit haalt. Krijg je dit door je te richten op de buitenwereld of haal je het uit jezelf. Heb je veel contacten nodig met anderen? Begeef je je graag op de voorgrond? Wil je alles wat er gebeurd weten en ben je graag met honderd dingen tegelijk bezig? Dan zit je meer in de hoek van een extraverte persoonlijkheid. Ben je meer een introvert persoon dan ben je meer op jezelf gericht, ben je beschouwend, afwachtend en vind je het fijn om alleen te werken. Bovendien werk je het liefst heel geconcentreerd aan 1 project of taak.

 

Dimensie 2

 

Zintuiglijk waarnemend (Sensing) versus Intuïtief (N) Ben je een meer S-persoon, dan ben je voornamelijk gericht op praktische feiten. Dan ben je iemand die concreet en realistisch is en vertrouw je alleen op je wat je kunt waarnemen met je 5 zintuigen. Ook voel je je het best thuis in gestructureerde omgevingen en hou je je graag bezig met details en statistieken. Ben je meer intuïtief aangelegd dan begeef je je meer op het idealistische vlak en is je denken voornamelijk conceptueel en innovatief. Ook heb je voornamelijk oog voor de grote lijnen en ben je minder geïnteresseerd in de details.

 

Dimensie 3

 

Denkend (Thinking) versus voelend (Feeling) Als je meer neigt naar een T-persoon dan ben je logisch denkend, kritisch, onderzoekend en analytisch. Dan ben je iemand die zich thuis voelt bij de meer onpersoonlijke dingen en ideeën en veelal meer taakgericht en niet zozeer mensgericht. De F-persoon is empathisch en kan makkelijker meegaan met de ander. Is verder gericht op het handhaven en creëren van harmonie en op goedkeuring van de omgeving.

 

Dimensie 4

 

Oordelend (Judging) versus Ontvangend (Perceiving) Ben je iemand die meer systematisch en ordelijk te werk gaat? Hou je van plannen en structuur? Dan pas je meer bij het J-profiel. Je bent dan ook veelal doelgericht, besluitvaardig en gericht op het houden van controle. Een P-persoon is spontaner en flexibeler en is meer gericht op het nu. Het is bovendien iemand die alle opties wil openhouden en heeft een losse manier van werken. Als P-persoon ben je minder gericht op een concreet doel.

 

De 16 persoonlijkheidstypes

 

In de test wordt dus aan de hand van de antwoorden die je geeft op de 100 twee keuze vragen voor elke dimensie gekeken waar je jezelf begeeft in de schaal tussen de twee genoemde uitersten. Met 4 dimensies en elk twee uitersten bestaan er dus volgens deze methodiek 16 persoonlijkheidstypes die aangeduid worden met de bovengenoemde letters.

Een uitkomst van de test zou kunnen zijn dat je een ESTP type bent. Voornamelijk Extrovert, Sensing, Thinking en Perceiving. Naast de letter aanduiding krijg je ook een scoreaanduiding die het verschil aangeeft tussen je scores gekoppeld aan de twee uitersten binnen een dimensie. Als die verschilscore bij de E-I dimensie hoog is betekent in geval van het voorbeeld dat je sterk neigt naar de Extroverte kant. Is de verschilscore aangegeven bij de E klein betekent dat je naast Extroverte ook de nodige Introverte aspecten in je persoonlijkheid meedraagt.

 

Hoe de MBTI te plaatsen in je zelfonderzoek en te relateren aan werk

 

Uiteraard is de uitslag van de test bedoeld om je meer inzicht te geven in jezelf. In hoe jij de dingen waarneemt en hoe jij handelt waardoor je meer zicht krijgt op wie je als persoonlijkheid bent. Voor de hand ligt dan ook om nog een extra stap te zetten en ook eens te kijken naar de grootste verschilscores.

Als je aanzit tegen een van de extremen van een dimensie betekent dit vaak dat de eigenschappen die hierbij horen je in het dagelijks kunnen belemmeren. M.a.w. dat deze tegen je werken i.p.v. dat je er profijt van hebt. En omdat de neiging naar extremen vaak gekoppeld zijn aan overleving strategieën en overtuigingen die niet horen bij je natuurlijke persoonlijkheid betekent dat verandering mogelijk is als je dat zou willen.

Om het type wat uit de test komt te relateren aan zaken zoals functie-inhoud en beroepen vraagt een extra expertise en vertaalslag. Marlies Brenters* heeft daar een heel leuk boekje over geschreven die per persoonlijkheidstype daar een heel treffend antwoord op geeft. Het geeft je enerzijds meer inzicht en herkenning\erkenning voor hoe je dingen doet zoals je doet in je werk en waar je je prettig bij voelt. Wat je dan vervolgens direct kan relateren aan de verschillende inhoudelijke functie-eisen. En anderzijds geeft ze per persoonlijkheidstype ook een aantal goede suggesties voor beroepen.

Outplacement zet o.a. MBTI in op zoek naar een nieuwe baan.

 

 

Literatuurlijst
*Marlies Brenters – De Carrière Code
Wikipedia – Meyers Briggs Type Indicator