Wij zijn wij

Carrièrepoort is een energiek dienstverlenend bureau gericht op Human Resource Development (HRD). Onze toegevoegde waarde is te vinden in het in beweging brengen en houden van medewerkers van grotere organisaties in semi-overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Onze belangrijkste gesprekspartners zijn directies en HR-management. Goed begrijpen waar het om gaat, het bieden van maatwerk en nuchtere, effectieve begeleiding zijn cruciaal om hen te ondersteunen bij uw HR-vraagstukken.

We geloven sterk in de netwerkorganisatie als bedrijfstructuur. Het past goed bij de tijdgeest om flexibel, tegen lage vaste kosten, mobiel en snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. We werken dan ook met een klein vast team en een groot flexibel team van HRD-consultants, senior coaches, carrière specialisten en projectcoördinatoren. We bieden landelijk onze concrete producten en diensten aan.

Het portfolio van Carrièrepoort bestaat uit:

 • VitaliteitsAPK voor organisaties;
 • HRD diagnose en advies bij vraagstukken met betrekking tot mobiliteit, vitaliteit en inzetbaarheid;
 • Leiderschap;
 • Management Development;
 • Executive Coaching / Appa-begeleiding;
 • Outplacement / Werk-naar-werk begeleiding;
 • Ondernemerschap en ondernemend werken.
Waarom we doen wat we doen

Groei

We geloven en ervaren zelf dat persoonlijke groei een belangrijk onderdeel is voor geluk, gezondheid en een gezonde drive in het leven. Als we bedenken dat ieder mens gemiddeld 40 jaar en minimaal 30 uur per week werkt (48.000 uur), dan is het voor ons zeer relevant dat je die tijd zo aangenaam en nuttig mogelijk besteedt.Met dit bewustzijn en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan, is Carrièrepoort gaan werken op het terrein van Human Resource Development. We hebben ervaren dat het centraal stellen van medewerkers zorgt voor (h)erkenning en benutting van het potentieel aan talenten, competenties en passies ten gunste van zowel de organisatie als van zichzelf.

VitaliteitsAPK

Het startpunt? De VitaliteitsAPK, onze zelfontwikkelde krachtige organisatiescan. Deze analyse zorgt voor het cruciale inzicht in de interne en externe omgeving van de organisatie als het gaat om de (financiële) performance, cultuur, structuur en energie. Dit vertalen we naar een glasheldere diagnose, om vervolgens gezamenlijk met u een energiek en resultaatgericht interventieprogramma te implementeren.

We nemen de meest beïnvloedende variabelen onder de loep en werken deze uit:
1. Bedrijfsstructuur: hoe zijn alle processen en structuren geborgd?
2. Energie van medewerkers: zijn ze wend- en weerbaar, ervaart u betrokkenheid en ervaren ze werkgeluk bij uw organisatie? Hoe stuurt u hierop?
3. Cultuur: is uw huidige organisatiecultuur de meest ideale voor het verwezenlijken van uw organisatiedoelen?
4. Performance: Bereikt u met uw organisatie uw (financiële) doelen? Hoe optimaliseert u ze en wat betekent het voor uw medewerkers?
5. Klanten: Hoe zien uw klanten uw organisatie? Wat betekent dit voor het behalen van uw organisatiedoelstellingen en voor het gedrag van uw medewerkers?

Onze interventies kenmerken zich door nuchtere en concrete producten en diensten. Te denken valt aan executive support, MD, team- en individuele training en coaching zoals loopbaanbegeleiding, outplacement, employability en ondernemend werken.

Meetbaar en energiegevend

We maken onze interventies zo sterk mogelijk meetbaar, door bijvoorbeeld lager ziekteverzuim, beheersbaar verloop, verhoogde ROI op uw medewerkers, hogere winst of productiviteit van uw medewerkers. Hierover maken we concrete afspraken en zijn naar aanleiding van de uitkomsten van onze VitaliteitsAPK graag bereid om te praten over resultaatverplichtingen.

Producten en Diensten

Het portfolio van Carrièrepoort bestaat uit:

 • HRD-consultancy
 • Management Development
 • Executive Coaching
 • Outplacement
 • Ondernemerschap en ondernemend werken
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is voor ons MVO

We beseffen ons dat we een onlosmakelijk deel zijn van een groter geheel. Dat brengt de logische verantwoordelijkheid met zich mee om bewust en respectvol om te gaan met mensen, dieren, de natuur, met duurzame energie en dat we uitgaan van een evenwichtige verdeling van geldstromen in elke bedrijfsketen. Carrièrepoort zet de 3P’s van People, Planet en Profit dan ook centraal in de bedrijfsvoering.

Concreet vinden we dat elke commerciële organisatie 15% tot 20% netto winst mag maken met zijn producten en/of dienstverlening, net als alle partners in dezelfde keten. Medewerkers verdienen marktconforme salarissen en dito secundaire voorwaarden. Kernwaarden als transparantie, eerlijkheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid zijn vanzelfsprekend, daarnaast bepaalt iedereen eigen waarden.

Een commerciële missie gaat vanzelfsprekend vergezeld met een sociale missie.We zien ook liever dat MVO de norm zou zijn, wat in een ludiek voorbeeld kan betekenen dat organisaties die (nog) niet werken met MVO in het hart dàt verplicht aangeven in hun communicatie. Dat zou er als volgt uitzien:

‘Als niet-MVO bedrijf maken we een onverantwoorde nettowinst van meer dan 20%, we informeren onze afnemers niet over de effecten van de ingrediënten die we gebruiken en we lobbyen om EU-wetgeving tegen te houden.’

Gezien het mensenwerk wat we doen, besteden we net iets meer aandacht aan People. Samen met onze HRD adviseurs, senior coaches en overige belanghebbenden bepalen we waar deze ondersteuning naartoe gaat.

Ondersteuning in 2017

Voor 2017 stellen we graag weer een deel van de winst uit 2016 beschikbaar als SROI, onze Social Return on Investment. Dat komt neer op 2% van onze winst, waarmee we een sociaal project ondersteunen. Het gaat dan om een project of organisatie die de (arbeidsmarkt)kansen van mensen met een sociale achterstand vergroot, of het ondernemerschap met zicht op zelfvoorziening stimuleert.
Heb je interessante ideeën of suggesties waar Carrièrepoort in 2017 aan kan bijdragen? Laat het ons weten via info@carrierepoort.nl